iletisim dersi calisma sorulari

İletişim Dersi Çalışma Soruları

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin süreç olma özelliğine işaret eder?
  1. Mesaj gönderimi
  2. Kodlama
  3. Kod açma
  4. Etkileşim
  5. Gürültü
 2. Alıcının sağlıklı kod açımı yapabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisi temel belirleyicidir?
  1. Mesajın uzun veya kısa olması
  2. Kaynağın ve alıcının referans çerçeveleri
  3. Gürültünün azlığı
  4. Kanal
  5. Alıcının motivasyonu
 3. Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine iletişim sürecinde ne ad verilir?
  1. Kanal
  2. Alıcı
  3. Kodlama
  4. Kod Açma
  5. Geri besleme
 4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki öğelerden biri değildir?
  1. Alıcı
  2. Gönderici (kaynak)
  3. İleti
  4. Seçici algı
  5. Kanal
 5. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin işleyişini bozan, kaynak ve alıcıda stres oluşumuna yol açan iletişim öğesidir?
  1. Gürültü
  2. İleri besleme
  3. Geri besleme
  4. Kodlama
  5. Referans çerçevesi
 6. Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
  1. Kişiler arası iletişim
  2. Sözlü iletişim
  3. Sözsüz iletişim
  4. Öz kişisel iletişim
  5. Yatay iletişim
 7. Kaynak ve alıcının yüz yüze etkileşimine dayalı olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kitle iletişimi
  2. Yazılı iletişim
  3. Sözsüz iletişim
  4. Sözlü iletişim
  5. Kişilerarası iletişim
 8. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde etkinliği artırmanın yollarından biri değildir?
  1. Kullanılan kanalın yeniliği
  2. Kaynağın inanılır bulunması
  3. Mesajın insanların bireysel ihtiyaçlarına seslenebilecek şekilde düzenlenmesi
  4. Mesajın alıcının dikkatini çekecek şekilde düzenlenmesi
  5. Mesajın dili
 9. Aşağıdakilerden hangisi “davranışlarımızın gerisinde artık farkında olma ihtiyacı duymadığımız düşünceler” olarak ifade edilen düşünce özelliğini karşılar?
  1. Mantık ihtiyacı
  2. Otomatik pilot
  3. Açı farklılıkları
  4. Olasılıklı düşünme
  5. İlişki kurma
 10. Gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekân birliğinin bulunması durumunda gerçekleşen iletişim türüne ne ad verilir?
  1. Sosyal iletişim
  2. Öz kişisel iletişim
  3. Bireyler arası iletişim
  4. Sosyal etkileşim
  5. Sözlü iletişim
 11. Aşağıdakilerden hangisini beden dilinin öğeleri arasında değerlendiremeyiz?
  1. Gövde
  2. Baş
  3. Yüz ifadeleri
  4. Temas
  5. Dizler
 12. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin toplumsal ilişkilerdeki işlevlerinden biri değildir?
  1. Kimlik tanımlama
  2. Liderlik işlevi
  3. Çatışma işlevi
  4. Düzenleme işlevi
  5. Güç ve statü işlevi
 13. Ses tonu aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi için önemli bir araç niteliği taşır?
  1. Özkişisel iletişim
  2. Kişiler arası iletişim
  3. Kitle iletişimi
  4. Sözsüz iletişim
  5. Sözlü iletişim
 14. Toplumsal ilişkilerde bilgilerin biriktirilmesini ve güvenilir olarak iletilmesini sağlama gibi özellikleriyle diğerlerinden ayrılan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Yazılı iletişim
  2. Kitle iletişimi
  3. Bireyler arası iletişim
  4. Sözsüz iletişim
  5. Sözlü iletişim
 15. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde kullanılan araçlardan biri değildir?
  1. Fiziksel görünüş
  2. Çekicilik
  3. Ses hızı
  4. Susma
  5. Vücut şekli
 16. Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesine ne ad verilir?
  1. Dinleme
  2. Konuşma
  3. Sempati
  4. Empati
  5. Sağduyu
 17. Aşağıdakilerden hangisi ana baba benliğinin karakteristik özelliklerini yansıtır?
  1. İnsanlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda öğütler, emirler veren
  2. İlkel, kontrolsüz, yardım bekleyen
  3. Yaratıcı, sezgileri güçlü ve başkalarını kendi istekleri doğrultusunda idare edebilen
  4. Suçluluk, isyan, itaat ya da uzlaşma
  5. Olgun, irdeleyen, sorgulayan, düşünen
 18. Genellikle gizli bir mesajın, iletişim kuralları içinde bulundukları toplum ya da çevre tarafından kabul edilebilir bir mesaj şekline dönüştürülerek iletilmesiyle gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Sözlü iletişim
  2. Kitle iletişimi
  3. Örtülü iletişim
  4. Çapraz iletişim
  5. Paralel iletişim
 19. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kendini kabul ettirme davranışının sağladığı üstünlüklerden biri olarak değerlendirilemez?
  1. Daha fazla kendine güven
  2. Daha çabuk yanıt alma
  3. Daha fazla başkalarına güven
  4. Kendi kendimizi yönlendirebilme
  5. Zaman ve enerji tasarrufu
 20. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
  1. Göz teması kurma
  2. Soru sorma
  3. Not alma
  4. Dinlediğinizi belli etme
  5. Hemen sonuç çıkarma

21. Birbirinden uzakta bulunan yakın akraba veya arkadaşların haberleşmek,bir olayı aktarmak,bilgi vermek için yazdıkları mektuba ne ad verilir?
a)Özel mektuplar b)İş mektupları c)Resmi mektuplar d)Telgraf

22. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazılırken dikkat edilecek konulardan biri değildir.
a)Dilekçe beyaz A4 kağıdına yazılmalıdır. b) Adres ,ad, soyad yazmak zorunlu değildir.
c) Dilekçeye baslarken yazılan makama hitapla başlanır. d) Dilekçe kısa, öz ve açık olmalıdır.

23. Hangisi ana iletişim türlerinde yer almaz?
a) Telefon b) Sözlü c) Yazılı d) Sözsüz

24. Hangi seçenekte beden dilinin iletişimdeki oranı doğru bir şekilde verilmiştir.
a) % 31 b) % 41 c) % 55 d) % 68

25. Aşağıdakilerden hangisi iletişim bozucu engellerden biri değildir?
a)İsteksizlik b)Aşırı bilgi yükleme c)Semantik etkenler d) Hiçbiri

26. İletişim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Süreçtir b) Bir kanal yardımıyla yapılır c) Mesaj iletişim bir parçasıdır d) Hepsi

27. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin temel noktalarından değildir?
a) Bütün bedeniyle dinlemek b) Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemek
c) Geri bildirim vererek dinlemek d) Anlatıcının gözlerine bakmak

28. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimde sahip olunması gereken özelliklerdendir?
a) Geniş düşünmek b) Sabırlı olmak c) Kişiye değer vermek d) Hiçbiri

29. Aşağıdakilerden hangisi kendimizle iletişimle dikkate almamız gerekenlerden biri değildir?
a)Kendimizi haklı çıkarmaya çalışmamalıyız b)Kendimize karşı öznel olmalıyız
c)Kendimizi kötü, iflah olmaz gibi nitelendirmelerle suçlamamalıyız d)Değişebileceğimiz umudunu beslemeye çabalamalıyız

30. Yalın olarak, kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru anlamasına ne ad verilir?
a) Empati b) Aktif dinleme c) Motivasyon d) Sempati

31. Aşağıdakilerin hangisi interaktif iletişimin amaçlarından değildir?
a) Otorite Sağlama b) Problem çözme c) İşlerin koordinasyonu d) Çatışmanın Çözümü

32. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim türüdür?
a) Yüz ve beden ifadeleri b) Jestler c)Kişiler arası mesafe d)El ve yüz hareketleri

33. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin tanımıdır?
a) Duyguları anlatan ileşimdir. b) İnsanlarla fiziksel mesafeyi ayarlamak
c) Hiçbiri d) Hareket ve davranışlarla gerçekleşen bir ileşimdir.

34. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin öğelerindendir?
a)Giyim b)Mesafe c) Beden duruşu d) Hepsi

35. Örgütün en temel unsuru nedir?
a) Hedef b) İnsan c) Amaç d) Tecrübe

36. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerini ortadan kaldırmak için atılacak adımlardan değildir.
a) Algılama farklılıkları b) Din farklılıkları c) Dil farklılıklarını d) Gürültü engelini ortadan kaldırma

37. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinin nedenlerinden biri değildir?
a)insanların iletişime olan ihtiyaçlarının farkında olmamaları
b) iletişim için gerekli yetenek ve becerilerinin olmaması
c)insanların iletişimin ne olduğu ve önemini yeterince kavrayamamaları
d) insanların özgüvene sahip olması

38. Aşağıdakilerden hangisi kaynağın özellikleri arasında yer almaz?
a) Kaynağın tanınması şart değildir b) Kaynak düzlem ve rolüne uygun olmalıdır
c) Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır d) Kaynak bilgili olmalıdır

39. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin elemanlarından değildir?
a) Mesaj b) Ortam c) Feedback d)Tirsback

40. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?
a) Kişi – içi iletişim b) Duman yöntemi c) Kitle iletişim d) Kişiler arası iletişim

41-) Toplumsal ilişkilerde bilgilerin biriktirilmesini ve güvenilir olacak iletilmesini sağlama gibi özellikleriyle diğerlerinden ayrılan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?(c)
A. Kitle iletişimi
B.  Bireysel arası iletişim
C. Yazılı iletişim
D. Sözlü iletişim
E. Sözsüz iletişim
42-) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?(c)
A.Basit bir dil kullanmak
B. Sözcük hazinesini geliştirmek
C. Açık seçik anlaşılır yazmak
D.Diyaloğa girmemek
E. Saygılı olmak
43-) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarından biri değildir?(a)
A. Münazara
B. Faks
C. Dilekçe
D. Mektup
E. Telefon
44-) Yazılı iletişimde en önemli faktör nedir?(c)
A. Ses tonu
B.Anlaşılır olması
C.Dil varlığının kullanılması
D.Sözcük hazinesinin fazla olması
E. Basit bir dil kullanmak
45-) Bir istek ya da bir durumu bildirmek maksadıyla özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan yazılara ne denir?(c)
A. Öz geçmiş
B. Rapor
C. Dilekçe
D. Faks
E. Mektup
46-)Aşağıdakilerden hangisi etkili konuşma ilkelerinden biridir?(a)
A. Konuşma ilginç olmalıdır
B. Konuşma süresi uzun olmalıdır
C. Konu dışında bilgiler olması
D. Konu gelişi güzel olmalıdır
E. Konuşurken ölçülü konuşmamak
47-) Aşağıdakilerden hangisi dilimize sonradan giren yabancı kelimedir?(a)
A. Sembol
B. Gösteri
C. Verim
D. Tasarı
E. Görüntü
4Smilie: 8-) Aşağıdakilerden hangisi bir tonlama çeşidi değildir?(d)
A. Yükselen
B. Düz
C. Alçalan
D. Dolaylı
E. Mektup
49-) Cümlelerin söylenişi sırasından sesimizi cümlenin anlamına göre ayarlamaya… denir?(c)
Aşağıdakilerden hangisi noktalı yere gelmelidir.
A. Dil
B. Tonlama
C. Vurgu
D. Örnekleme
E. Dolaylama
50-) Sakarya vurgu hangi hecededir?(b)
A. Sa
B. Kar
C. Ya
D. Arya
E. Sakar
51-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreci öğelerinden değildir ?(d)
A.Gönderici
B.Mesaj
C. Kanal
D. Ses
E.Alıcı
52-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktördür ?(a)
A.Fiziksel uzaklık
B. Görüntü
C. Ses
D. Alıcı
E. Mesaj
53-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim öğelerinden biridir ?(b)
A.Yetersiz bilgi
B. Tek yönlü iletişim
C. Zaman kısıtlaması
D.Kişisel ihtiyaç
E.Gönderici
54-) Yüz yüze görüşmelerin mümkün olmadığı yerde hangi iletişim faktörü etkilidir ?(c)
A. Geçmiş deneyimler
B. Zaman kısıtlaması
C. Fiziksel uzaklık
D. Kişisel ihtiyaç
E. Örgütsel uzaklık
55-) iki yönlü iletişimi olumsuz etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir ?(c)
A. Tek yönlü iletişim
B. Mesaj
C. Sosyal ortam kişilik ve  eğitim düzeyindeki farklılık
D. Yansıma sürecinin etkinliği
E. Zaman
56-) Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim tekniklerinden biri değildir ?(c)
A. Dinleme
B. Bedensel dilini kullanma
C. İzlemek
D. Empati
E. Gözlem yapmak
57-) Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına … denir ?       Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?(b)
A.Dinleme
B. Empati
C. Soru sorma
D. Beden dilini kullanma
E. Gözlem yapma
5Smilie: 8-) Etkili ve doğru şekilde yazılı iletişimin gerçekleşmesinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasından biri değildir ?(b)
A. Kişiliğinizi ortaya koyun
B. İyi, dinleme alışkanlığı edinmek
C. Basit bir dil kullanma
D. Açık seçik anlaşılır yazın
E. Sözcük haznenizi geliştirin
59-) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin kurallarından biri değildir ?(c)
A. Tanımlayıcı olun, yargılayıcı olmayın
B. Esnek olun dogmatik olmayın
C. Kişiliğinizi ortaya koyun
D. Alçak gönüllü olun kibirli olmayın
E. Problem merkezli olun yönlendirici olmayın
60-) Video konferansı avantajlarından biri değildir ?(e)
A. Daha kısa zamanda daha çok sayıda toplantı yapılır
B. Karar verme süreçleri hızlanır
C. Toplantıların daha düzenli ve zaman planına uygun yapılmasını sağlar
D. İş seyahatlerinin neden olduğu bedensel  yoğunluğu ortadan kaldırdığı için iş verimi artar
E. Çoklu konuşmamak
61-) Aşağıdakilerden hangisini beden dilinin öğeleri arasında degerlendiremeyiz ?(c)
A. Gövde
B. Baş
C. Yüz ifadeleri
D. Temas
E. Dizler
62-) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin toplumsal ilişkilerdeki işlevlerinden biri değildir ?(b)
A. Kimlik tanımlama
B. Liderlik işlevi
C. Çatışma işlevi
D. Düzenleme işlevi
E. Güç ve statü işlevi
63-) Ses tonu aşagıdaki iletişim türlerinden hangisi için önemli bir araç niteliği taşır?(d)
A. Öz kişisel iletişim
B. Kişiler arası iletişim
C. Kitle iletişimi
D. Sözsüz iletişim
E. Sözlü iletişim
64-) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde kullanılan araçlardan biri değildir?(c)
A. Fiziksel görünüş
B. Çekicilik
C. Ses hızı
D. Susma
E. Vücut şekli
65-) Aşağıdakilerden hangisi anlatım jest ve mimikleri arasında yer almaz ?(b)
A.Selamlaşmak
B.Tiksinmek
C. Misafire güler yüz göstermek
D. Hapşırmak
E. Kaşınmak
66-) Aşagıdakilerden hangisi iletişim süreci ögelerinden değildir ?(d)
A. Gönderici
B. Mesaj
C. Kanal
D. Ses
E. Alıcı
67-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktördür?(b)
A.Fiziksel uzaklık
B.Tek yönlü iletişim
C. Zaman kısıtlayıcı
D.Kişisel ihtiyaç
E.Gönderici
68 -) Yüz yüze görüşmelerin mümkün olmadığı yerde hangi iletişim faktörü etkilidir?(c)
A. Geçmiş deneyimler
B. Zaman kısıtlaması
C. Fiziksel uzaklık
D. Kişisel ihtiyaç
E. Örgütsel uzaklık
69-) İki yönlü iletişimi olumsuz etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?(c)
A. Tek yönlü iletişim
B. Mesaj
C. Sosyal ortam kişilik ve eğitim düzeyindeki farklılık
D. Yansıma sürecinin etkinliği
E. Zaman
70-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktördür?(a)
A. Fiziksel uzaklık
B. Görüntü
C. Ses
D. Alıcı
E. Mesaj
71-) aşağıdakilerden hangisi acele gönderilen telgraflardan değildir? (d)
A)ELT telgraf
B)Normal telgraf
C)Lüks telgraflar
D)Basit telgraflar
72-)Aşağıdakilerden hangisi çok yönlü ve açık iletişimi gerçekleştirebilen kurumlarda meydana gelmez? (b)
A)Üst yönetim saygınlığı ve otoritesi artar.
B)Örgütle öneri ve sorun çözme yeteneği zayıflar.
C)Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri gelişir.
D)Örgütle demokratik yönetim kültürü gelişir.
73-)Örgütlerin verimliliğinde ve etkinliğinde artı yönde etki edebilmesi için neler gerekmez? (d)
A)Çalışanların aynı dili konuşması,
B)Ortak amaçlar etrafında bütünleşmesi.,
C)Çok yönlü ve açık iletişimin sağlanması,
D)Örgütler arası iletişimin azalması
74-)İnformel iletişim nedir? (a)
A)Yetki durumunu önemsemeyen, örgütsel kademedeki üyeler arasında kurulan iletişimdir.
B)Çok yönlü ve açık bir iletişim kurmaktır.
C)Kendini her konuda doğru ifade etmektir.
D)Örgütsel iletişime ilgiyi arttırmak anlamına gelir.
75-)Toplam 25 kelimeye kadar sabitlenmiş bir fiyatla sunulan, 25 kelimeden sonrası için ayrı bir ücret talep edilen telgraf çeşitleri içerisinde en ucuz olan ve en geç ulaşan telgraf türü aşağıdakilerden hangisidir? (d)
A)Lüks telgraf
B)Acele telgraf
C)Normal telgraf
D)ELT telgraf

Category(s): Calısma Soruları

3 Responses to iletisim dersi calisma sorulari

  Zülküf Hakan Kılıç says:

  Hocam Siteniz Hayırlı Uğurlu Olsun Daha yeni Denk Geldim.. Gerçekten Şaşırdım Sizi karşımda Görünce =) Site Güzel Olmuş..

One Response in another blog/article

Bir Cevap Yazın